Verkiezingsprogramma 2018

PVV Achtkarspelen programma 2018-2022.
De Partij voor de Vrijheid (PVV) wil doordringen in de haarvaten van de samenleving.
Wij zijn een partij van het volk, maar vooral voor het volk.
Het is daarom logisch dat de PVV meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
In dit verkiezingsprogramma presenteren wij onze keuzes voor Achtkarspelen.
Daarin zijn we pragmatisch en patriottisch; we kiezen dus eerst voor onze eigen inwoners.
Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en willen minder invloed uit Den Haag of Brussel. Juist meer invloed van de inwoners zelf! We kiezen vooral voor onze economie, onze vrijheid, onze veiligheid, onze zorg en kwaliteit van leven, onze omgeving en onze financiën.

Achtkarspelen is een prachtige plattelandsgemeente en dat willen we graag zo houden.
De samenstelling van de bevolking verandert. We moeten anticiperen op vergrijzing.

Zorgen dat de ouderen, die onze samenleving hebben opgebouwd, in hun eigen omgeving goed verzorgd worden. Zorgen dat de jeugd een toekomst heeft.

We wonen ver weg van de drukke Randstad. De problemen die daar spelen met integratie, immigratie en islamisering spelen hier gelukkig nog niet zo, maar we moeten waakzaam blijven. Als het daar regent, gaat het hier druppelen. En als daar de dijken breken, krijgen we hier een overstroming. We blijven vooral opkomen voor de belangen van onze eigen inwoners.

De economie van Achtkarspelen moet het hebben van MKB, landbouw, recreatie en toerisme. De gemeente moet maximaal inzetten op stimulatie daarvan.

Niet op de stoel van de ondernemer willen zitten, maar juist faciliteren in de plannen van die ondernemers.
U kunt hieronder meer gedetailleerd lezen wat onze plannen zijn.

Elders kunt u lezen wie onze kandidaten zijn om plaats te nemen in de toekomstige gemeenteraad. Daarbij streven we ook naar echte invloed, dus deelneming aan een toekomstig college. Hierin willen we graag samenwerken met andere partijen, doch zullen we altijd streven naar invloed op onze duidelijke PVV-standpunten. En die zijn helder!

“ it moat oars !”

 

Dit verkiezingsprogramma gaat over gemeentelijke thema's:

 • Democratie voor de burgers van Achtkarspelen, structureel referenda via het internet toepassen.
 • Bestuur en dienstverlening.
 • Openbare orde en veiligheid.
 • Economie en werkgelegenheid.
 • Infrastructuur en verkeer.

1. Bestuur, democratie en dienstverlening:

De PVV vindt dat de overheid (de gemeente) van een regisserende rol naar een meer faciliterende rol moet. Daarbij zal de keuzevrijheid van de burger centraal staan.

Naar ideeën en plannen "fan ûnderop" moet geluisterd worden.
Initiatieven van ondernemers niet beperken met onzinnige regels, maar daar waar mogelijk juist in een faciliterende rol gaan zitten.
De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom!

Meer invloed van de inwoners van Achtkarspelen;

De PVV vindt dat het systeem van 1x per 4 jaar op een partij stemmen niet recht doet aan het democratisch recht van de burgers. Bijna alle partijen hebben op de 1 of andere manier “samen mei de mienskip” en “fan underen op” in hun programma’s staan. Echter in de praktijk blijkt iedere keer weer dat dit beslist onvoldoende is. En vaak niet goed werkt. Lang niet iedere burger voelt zich gehoord. Wij willen dat de burgers echt invloed op voor hun belangrijke onderwerpen krijgen. Dat kunnen onderwerpen zijn die spelen voor de hele gemeente, maar ook is het mogelijk dat er raadpleging nodig is in een bepaald dorp of omgeving.

Daarom;

 • Invoeren van raadgevende referenda; te denken valt aan een systeem op te zetten, waarbij stemgerechtigden regelmatig via internet hun stem over een specifiek onderwerp kunnen uitbrengen.
 • Invoeren burgerbegroting; burgers meer betrekken in besluiten over publiek geld.
 • Begroting van de gemeente strak controleren en volgen.
 • Luisteren naar ouderen; invoeren ouderenplatform dat college gaat adviseren.
 • Bevolking kiest haar eigen burgemeester.

Dienstverlening:

 • Er is openbaarheid van bestuur; de gemeente is transparant.
 • De gemeente betrekt belanghebbenden beter bij haar besluiten.

De gemeente:

 • Is betrouwbaar, dienstbaar en stelt zich open op.
 • Vereenvoudigt en versnelt vergunningsprocedures, en waar mogelijk afschaffen.
 • Schaft advies Hûs en Hiem (welstandscommissie) af.
 • Beperkt zich tot haar kerntaken.

Lagere lasten voor burgers en ondernemers;

De PVV wil de steeds maar stijgende lasten een halt toe roepen.

Daarom;

 • Verlaag de OZB fors en geen inflatiecorrectie.
 • Afschaffen forensenbelasting.
 • Honden- en toeristenbelasting blijft afgeschaft.
 • Lagere afvalstoffenheffing.
 • Lagere leges en waar mogelijk afschaffen.
 • Afschaffen / terugdraaien precariobelasting.
 • Parkeren blijft overal in Achtkarspelen gratis.
 • Rioolheffing tegen kostprijs. (dus wordt goedkoper)

2. Openbare orde en veiligheid:

Achtkarspelen heeft geen eigen politiebureau meer, terwijl het een uitgestrekt gebied beslaat.
Aanrijtijden vanuit Drachten, Dokkum of Burgum zijn (te) lang.
De PVV vindt dat er 24/7 voldoende dekking moet zijn bij calamiteiten.
Dit geldt ook voor ambulance en brandweer.

Daarom:

 • De politiepost in het gemeentehuis blijft tijdens kantooruren open.
 • Er komt een politiepost tijdens kantooruren in Surhuisterveen.
 • Er is 24/7 voldoende dekking van politie, brandweer en ambulance.
 • De politie surveilleert weer in de dorpen.
 • De politie is zodanig uitgerust dat zij ter plaatse aangiften opneemt, bemiddelt ect.
 • Jeugd- en drugsoverlast wordt stevig aangepakt.
 • Gemeente zorgt voor regelmatig overleg met de dorpen aangaande veiligheid en overlast.
 • Waar nodig toepassing ASO wet.
 • Repressief beleid tegen vestiging van coffeeshops in de gemeente.
 • Voldoende dekking van ambulance- en brandweerposten.
 • Bijzondere aandacht voor stimulering vrijwillige brandweer.

3. Economie en werkgelegenheid:

Achtkarspelen hunkert naar meer banen en meer werk. De economie moet groeien.

Ondernemers verdienen lagere lasten, snellere afwikkeling van vergunningsaanvragen en minder regelgeving. De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.

Denken in kansen en vooral; faciliteren.

In onze gemeente wonen veel ZZP-ers, maar ze moeten vaak ver reizen om te kunnen werken. Wij willen ze juist dichterbij laten werken, door werk in eigen gemeente te creëren; bedrijven naar Achtkarspelen halen.

Daarom;

 • Lastenverlaging voor ondernemers.
 • Industrieterreinen upgraden en waar nodig uitbreiden.
 • Zorgen voor goede bereikbaarheid (digitaal en fysiek).
 • Startup voor nieuwe bedrijven faciliteren.
 • Stimuleren behoud en/of uitbreiding  van kleine- en gezinsbedrijven.
 • Actieve lobby bij bedrijven voor vestiging in Achtkarspelen.
 • Leegstand winkels aanpakken. (renovatie/herbestemming)
 • Gratis parkeren blijft!
 • Geef agrariërs maximale ruimte; minder regels, minder lasten. Gun ze de groei die ze nodig hebben. (bijv. biovergister voor eigen gebruik toestaan) Ruimte bieden aan en faciliteren van kleinschalige boerencampings en zuivelhandel.
 • Ondernemers keuzevrijheid bieden voor zondag-open.
 • Werkgelegenheid scheppen voor bedrijven in onze gemeente bij aanbestedingen.
 • Vereenvoudiging en versnelling aanvraag vergunningen, waar mogelijk afschaffen.
 • Onderzoek naar uitbreiding toeristische mogelijkheden bv. Vaarplan Wide Pet en Skûlenboarch.
 • Ondersteunen MOA; doelgroepmedewerkers aan het werk houden.

4. Zorg:

Wie niet echt meer voor zichzelf kan zorgen heeft recht op hulp.
Achtkarspelen vergrijst; de groep ouderen groeit.

Daarom;

 • Zorg moet vlot en makkelijk bij de gemeente aan te vragen zijn. (WMO ondersteuning)
 • Stimulering (kleine) zorginstellingen, ook in de kleinere dorpen. zodat ouderen er zolang mogelijk kunnen blijven wonen.
 • Niet bezuinigen op gehandicaptenvoorzieningen.
 • Bestrijding eenzaamheid.
 • Chronisch zieken blijvend ondersteunen.
 • Werkloze jongeren inzetten bij vrijwilligerswerk.
 • De huisarts krijgt weer een centrale en grotere positie in de zorg.
 • Voldoende ambulanceposten binnen de gemeente.
 • Stimuleren mantelzorgers.

5. Infrastructuur en verkeer:

Vlotte bereikbaarheid is onmisbaar voor een goede economie.

Daartoe moet de aanleg en het onderhoud van wegen naar het Rijkswegennet geoptimaliseerd worden. Knelpunten in de N-358 met bv. landbouwverkeer oplossen.

Het onderliggende wegennet, inclusief veilige fietspaden, oversteekplaatsen en verlichting  optimaliseren.

Daarom:

 • Zorgen voor vlotte bereikbaarheid kernen.
 • Aanleg fietstunnel bij de Uterwei
 • Aanleg en onderhoud wegen optimaliseren.
 • Waar nodig zorgen voor betere verkeersveiligheid en doorstroming.
 • Effectieve gladheidbestrijding.
 • Meer goed verlichte fietspaden aanleggen. Kinderen moeten over veilige fietspaden naar school kunnen.
 • Digitale snelweg aanleggen (snel internet door glasvezelkabel, ook in de buitengebieden)
 • Wifi hotspots in dorpskernen.

6. Onderwijs:

Goed onderwijs is de basis voor de toekomst.
Alle kinderen moeten naar een goede en veilig bereikbare school kunnen gaan.
In onze waterrijke omgeving is kunnen zwemmen een must.
Er moeten mogelijkheden worden gecreëerd om weer een ambachtsvak te leren in bv de bouw, ICT, weg- en waterbouw ect. 

Daarom;

 • Overal een goed bereikbare basisschool.
 • Stimulering van kinderopvang.
 • Behoud kleine basisscholen; eventueel fuseren; zorgen dat de school blijft.
 • Er is een groeiende behoefte aan geschoolde vakmensen daarom de ambachtsschool weer terug.
 • Taalachterstanden wegwerken bij kinderen; de voertaal is Nederlands en Fries.
 • Pesten op school keihard aanpakken.
 • Meer aandacht voor vaderlandse geschiedenis in het basisonderwijs.
 • Kinderen niet hersenspoelen met angstscenario’s over opwarming van de aarde en ander niet onderbouwde prietpraat. Zelf nadenken wordt gestimuleerd.
 • Schoolzwemmen invoeren op de basisscholen.
 • Kinderen moeten veilig naar school kunnen; veilige routes.

7. Voorzieningen:

 • Goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, tot in de dorpen.
 • Behoud van club- en dorpshuizen.
 • Voorzieningen voor doelgroepen (jeugd, ouderen, gehandicapten) ondersteunen.
 • Zwembaden Surhuisterveen en Buitenpost verdienen steun gemeente.

Gescheiden zwemmen (man/vrouw) niet toestaan.

 • Sportclubs, muziekverenigingen en evenementen faciliteren.
 • Evenredige verdeling van de budgetten over de dorpen voor woningbouw, infra, enz..

8. Omgeving:

Achtkarspelen is een mooie plattelandsgemeente.
Het coulissenlandschap is uniek. Dat willen we zo houden.
Inwoners worden jaarlijks op allerlei manieren voor honderden euro’s extra belast om de duurzaamheidwaanzin te bekostigen. Dat is niet nodig.

Daarom:

 • Bescherming dorpsgezichten.
 • Er komt geen biovergister/-centrale bij Kootstertille.
 • Geen nieuwe windmolens of windmolenparken.
 • Aanleg toeristische fietspaden.
 • Aanleg/faciliteren laadpunten elektrische fietsen.
 • Geen duurzaamheidsubsidies.
 • Zonnepanelen prima, echter geen zonneparken. En geen subsidie.
 • Er komen geen moskeeën en/of AZC's in Achtkarspelen.
 • Aanpak onveilige plekken.

Kunst en cultuur:

Achtkarspelen is trots op haar cultureel erfgoed. Dat is goed voor het besef van de Friese normen en waarden. Daar komt de PVV ook voor op.
Algemene kunst- en cultuurinstellingen die niet kunnen overleven zonder subsidies zullen een andere vorm van inkomsten moeten zoeken.

Daarom:

 • De bibliotheken blijven open.
 • Geen kunstsubsidies.
 • Geen multiculti-subsidies.
 • Wel ondersteuning cultureel Fries erfgoed.

Bouwen en wonen:

 • Iedereen snel internet, ook in het buitengebied. (glasvezel)
 • Strakker toezicht op woningbouwcorparatie SWA.
 • Geen woningvoorrang voor asielzoekers / statushouders.
 • Sociale woningbouw stimuleren* en vrije sector, Het aantal sociale (lees betaalbare) huurwoningen moet drastisch omhoog. De wachtlijsten zijn veel te lang
 • Er moet woningbouw plaatsvinden op basis van behoefte van eigen inwoners; waarbij vervolgens bij toewijzing of gunning voorrang wordt verleend aan inwoners van de gemeente.
 • Levensbestendig bouwen stimuleren.

 

       (*Bij gemeentelijke aanbestedingen;  zoveel mogelijk aan bedrijven uit eigen                  

        gemeente  gunnen. Desnoods aanbesteding in kleinere stukken knippen.)

Overig:

 • Uitkeringsfraude/geweld tegen personeel sociale dienst; geen uitkering meer.
 • Mensen uit de doelgroep Maarschappelijk Ondernemen Achtkarspelen (MOA) verdienen steun van de gemeente. Ze doen nuttig werk.
 • Kermis op zondag mag.
 • Als burgers aan ontwikkelingshulp willen doen is dat lovenswaardig, maar de gemeente doet dit niet met belastinggeld.
 • Evenmin doet de gemeente aan fairtrade.
 • Beter toezicht dierenleed/mishandeling.
 • Gemeente / burgemeester dwarsboomt uitzettingen niet.
 • Geen bad-, brood- en bedregeling in Achtkarspelen.
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Achtkarspelen
Gemeentehuis
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost